exlitterislibertas.plFundacja Ex Litteris Libertas

exlitterislibertas.pl Profile

exlitterislibertas.pl

Title:Fundacja Ex Litteris Libertas

Description:Fundacja Ex Litteris Libertas

Keywords:Ex Litteris Libertas

Discover exlitterislibertas.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

exlitterislibertas.pl Information

Website / Domain: exlitterislibertas.pl
Website IP Address: 77.55.126.46
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl

exlitterislibertas.pl Rank

Alexa Rank: 16338699
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

exlitterislibertas.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,371
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue: $605
Yearly Revenue: $7,371
Daily Unique Visitors: 1,858
Monthly Unique Visitors: 55,740
Yearly Unique Visitors: 678,170

exlitterislibertas.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 21 Sep 2017 19:50:04 GMT
Server Apache/2

exlitterislibertas.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Ex Litteris Libertas 15 1.33%

exlitterislibertas.pl Similar Website

Domain WebSite Title
litteris.be LITTERIS
libertasnazionale.it . . : : LIBERTAS : : . .
libertas.org.tw libertas
libertaslaw.org libertas
libertas.net Libertas
libertas.mx Libertas
libertas.lt LiBERTAS
libertas.co Libertas
litterisconsulting.com.br Litteris Consulting
litteris.com.br Livraria Litteris Online
litteris.org Litteris - Publish yourself
dziecidzieciom.pl Fundacja
krainazdrowia.org Fundacja
pasterze.com.pl Fundacja
psychotraumatologia.com.pl FUNDACJA
innowatorium.org Fundacja
libertasinvestments.nl Libertas Investments - Libertas Investments
libertas-care.co.uk Libertas Care

exlitterislibertas.pl Traffic Sources Chart

exlitterislibertas.pl Alexa Rank History Chart

exlitterislibertas.pl aleax

exlitterislibertas.pl Html To Plain Text

Fundacja Ex Litteris Libertas Strona g?ówna Fundacja Misja Historia Podstawowe dane Organy Zarz?d Fundacji Rada Fundacji Nauczyciele Wspó?pracownicy Dokumenty Dokumenty Sprawozdania Kontakt Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr Dzia?alno?? Edukacyjna Pozosta?a Nauczyciele Wydarzenia 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Darowizny 1% podatku Osoby prawne Osoby fizyczne Stypendia Stypendia Partnerzy Partnerzy Galeria zdj?? Harmonogram zaj?? Napisz do nas Ostatnie galerie zdj??: Kolonie w Mi?dzywodziu Dzień Rodziny Warsztaty teatralne z Justyn? Wielgus Turniej Pracowni Orange Nasza misja Tworzymy mo?liwo?ci edukacji i rozwoju dzieci i m?odzie?y ze ?rodowisk wiejskich. Posiadamy status ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO. Kolonie letnie w Mi?dzywodziu 01.08.2016 r. W dniach 22-30 lipca 2016 r. grupa 26 dzieci i m?odzie?y wzi??a udzia? w koloniach letnich zorganizowanych w O?rodku Portus w Mi?dzywodziu. Wypoczynek obfitowa? w liczne atrakcje, m.in.: spacer Alej? Gwiazd i molo w Mi?dzyzdrojach; wizyta w Gabinecie Figur Woskowych w Mi?dzyzdrojach; seans w Planetarium w Mi?dzyzdrojach; spacer nad Jeziorkiem Turkusowym i punkt widokowy Zielonka w Wolińskim Parku Narodowym; zwiedzanie Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego; wizyta w Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie; rejs katamaranem po krainie 44 wysp; zwiedzanie Portu Gerharda w ?winouj?ciu; wej?cie na szczyt latarni morskiej w ?winouj?ciu; zwiedzanie Mi?dzywodzia i okolic; Oprócz tego na dzieci czeka?y ró?ne zabawy, turniej sportowy, konkurs wiedzy, dyskoteka, wybory najsympatyczniejszej kolonistki i kolonisty i wiele innych atrakcji. Zobacz galeri? zdj?? Dzień Rodziny 17.07.2016 r. W dniu 15 lipca 2016 r. przed ?wietlic? w W?grzynowicach odby? si? Dzień Rodziny. Cho? pogoda do ostatniej chwili sta?a pod znakiem zapytania nie przeszkodzi?a w organizacji tego jak?e przyjemnego wydarzenia. Wydarzenie rozpocz??o si? wyst?pem M?odzie?owej Grupy Teatralnej, która po raz drugi wystawi?a miniatur? ?Lekcja historii” oraz spektakl ?Sie?”. Nast?pnie odby?a si? oficjalna cz??? podsumowuj?ca rok szkolny 2015/2016 – ka?de z dzieci ucz?szczaj?cych na zaj?cia edukacyjne Fundacji Ex Litteris Libertas oraz bior?cych udzia? w inicjatywach Fundacji i Pracowni Orange w W?grzynowicach otrzyma?o nagrod? ksi??kow?. Nast?pnie Prezes Zarz?du Fundacji – Marzena Lachowska z?o?y?a podzi?kowania wszystkim bior?cym udzia? w dzia?alno?ci Fundacji, jak równie? podsumowa?a wydarzenia minionego roku. Wydarzenie zakończy? pyszny pocz?stunek przygotowany przez rodziców. Dzi?kujemy wszystkim, którzy w??czyli si? w przygotowanie tego wydarzenia. Zobacz galeri? zdj?? Dzień Rodziny 10.07.2016 r. Fundacja Ex Litteris Libertas serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Budziszewice na Dzień Rodziny, który odb?dzie si? dn. 15 lipca 2016 r. o godz. 17:00 przed ?wietlic? w W?grzynowicach. W programie m.in.: wyst?p M?odzie?owej Grupy Teatralnej Pod Wi?zem ze spektaklem Lekcja historii i Sie?; podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 i wr?czenie nagród dla osób ucz?szczaj?cych na bezp?atne zaj?cia organizowane przez Fundacj?; zabawa dla ca?ej rodziny – skoki w workach, przeci?ganie liny i inne; pocz?stunek; Serdecznie zapraszamy! Zebranie informacyjne 10.07.2016 r. Informujemy, ?e w dn. 18 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach odb?dzie si? zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, bior?cych udzia? w wypoczynku letnim w Mi?dzywodziu w dn. 22-31 lipca 2016 r. Osoby, które nie mog? wzi?? udzia?u w zebraniu proszone s? o osobisty kontakt z Fundacj?. Na zebranie nale?y przynie?? wype?nion? kart? kwalifikacyjn? uczestnika wypoczynku. Osoby, które nie odebra?y jeszcze karty uczestnika proszone s? o ich odbiór w godzinach funkcjonowania Pracowni Orange tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9:00-14:00. Zaj?cia wakacyjne w Pracowni Orange 03.07.2016 r. Fundacja Ex Litteris Libertas serdecznie zaprasza dzieci i m?odzie? do udzia?u w cyklu zaj?? wakacyjnych w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Zaj?cia odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9:00-14:00, zgodnie z za??czonym harmonogramem. Pobierz harmonogram Lista osób zakwalifikowanych na kolonie letnie 25.06.2016 r. Rada Fundacji Ex Litteris Libertas podj??a decyzj? o zakwalifikowaniu 25 osób na wypoczynek letni w Mi?dzywodziu w dniach 22-31 lipca 2016 r.: Dominik Horynek Kacper Pietrzak Mateusz Pawlak Jeremi Stemplewski Ewa Cichoń Zuzanna Szczurkowska Monika Cichoń Amelia Zielińska Jakub Wo?niak Weronika Cichocka Sara Jagie??o Patrycja Szczurkowska Aleksandra Antkowicz Szymon Kobacki Jowita Reszka Justyna Duczek Patrycja Mierzejewska Mateusz Najder Katarzyna Sobocińska Roksana Poborczyk Agata Pietrzak Julita Kucińska Micha? Kwiatkowski Paulina Rutkowska Sandra Stańdo Warsztaty teatralne z Justyn? Wielgus 25.06.2016 r. W dniach 13-16 czerwca 2016 r. w Pracowni Orange w W?grzynowicach realizowali?my projekt teatralny przy wspó?pracy z lataj?c? animatork? z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ??” – Justyn? Wielgus. W zaj?ciach wzi??o udzia? ??cznie 25 osób – dzieci i m?odzie?y. Cykl zaj?? z Justyn? stanowi? warsztat aktorski, gdzie uczestnicy skupiali si? na ruchu, pracy z cia?em, wspó?pracy z drugim aktorem, improwizacji czy dykcji. Ka?da zaj?cia rozpoczyna?a rozgrzewka, po której odbywa?y si? ró?norodne ?wiczenia sceniczne. Nie zabrak?o pracy nad wokalem czy równowag?. Praca Justyny z M?odzie?ow? Grup? Teatraln? ?Pod Wi?zem” to przede wszystkim rozwijanie pasji m?odego cz?owieka, integracja grupy, ale tak?e dobra zabawa i zach?cenie do podejmowania kolejnych inicjatyw w dziedzinie teatru. Zobacz galeri? zdj?? Warsztaty Teatralne z Justyn? Wielgus 09.06.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich mi?o?ników teatru na Warsztaty Teatralne z Justyn? Wielgus, które odb?d? si? w dniach 13-15 lipca 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Warsztaty realizowane s? w ramach programu Lataj?cy Animatorzy i Socjologowie Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ??”. Kolonie letnie w Mi?dzywodziu 08.06.2016 r. Fundacja Ex Litteris Libertas informuje, ?e w okresie 22 lipca – 31 lipca 2016 r. b?dzie realizowa? kolonie letnie dla grupy 25 dzieci i m?odzie?y w O?rodku Portus w Mi?dzywodziu. Kolonie skierowane s? do osób, które uzyska?y wysok? frekwencj? na zaj?ciach pozalekcyjnych organizowanych przez Fundacj?. Ponadto w procesie rekrutacji brana jest pod uwag? aktywno?? dzieci w ?yciu Fundacji i Pracowni Orange w W?grzynowicach oraz sytuacja materialna rodziny. Pierwszeństwo wyjazdu maj? równie? dzieci, niebior?ce udzia?u w innych wyjazdach organizowanych przez Fundacj?. Zapisy na kolonie przyjmowane s? telefonicznie u Radka Brysika – tel. 506-565-664 do dnia 14 czerwca 2016 r. Ostateczna lista uczestników zostanie upubliczniona na stronie Fundacji nie pó?niej do 30 czerwca 2016 r. Turniej Pracowni Orange 05.06.2016 r. Wczoraj, 04 kwietnia 2016 r. w Goleszach Du?ych odby? si? I Turniej Pracowni Orange województwa ?ódzkiego, dotycz?cy wiedzy o swoim regionie, wiedzy o Fundacji Orange i programie Pracownie Orange. Do rywalizacji stan??y trzy dru?yny: Golesze Du?e, Tarnowska Wola i W?grzynowice. Ka?d? z trzech Pracowni reprezentowa?a grupa pi?ciu uczestników – uczeń z klas I-III, uczeń z klas IV, dwóch gimnazjalistów oraz jedna osoba doros?a. Oprócz tego ka?d? grup? wspiera?a ekipa dopinguj?ca. Ka?da z Pracowni musia?a zmierzy? si? z 10 pytaniami na temat wiedzy o swoim regionie, trzema – dotycz?cymi Fundacji Orange i trzema z zakresu wiedzy ogólnej. Dodatkowo nale?a?o odpowiedzie? na pytania przygotowane przez Prezesa Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy. Kolejne rundy Turnieju przeplatane by?y zabaw? taneczno-muzyczn?, gdzie wszyscy mogli wy?adowa? pozytywn? energi?. Ostatecznie jury og?osi?o werdykt: I miejsce – Pracownia Orange w Goleszach Du?ych; II miejsce – Pracownia Orange w Tarnowskiej Woli; III miejsce – Pracownia Orange w W?grzynowicach. W organizacj? niniejszego wydarzenia, oprócz Pracowni Orange zaanga?owa?y si? liczni partnerzy, w tym m.in. Fundacja Orange – sponsor nagrody g?ównej, Gmina Lubochnia, Stowarzyszenie LGD Dolina Pilicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu, Fundacja Ex Litteris Libertas i.in. Warto zwróci? uwag?, ?e w przedsi?wzi?ciu nie chodzi?o wy??cznie o wygran?, ale przede wszystkim o dobr? zabaw? i wzajemn? integracj? – i to z pewno?ci? uda?o si? zrobi?! Zobacz galeri? zdj?? Dzień Matki w Pracowni Orange 27.05.2016 r. W dniu 25.05.2016 r. w Pracowni Orange w W?grzynowicach odby?o si? uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Do naszej ?wietlicy przyby?o ponad 45 osób, w tym 15 mam. Spotkanie rozpocz??a miniatura teatralna Lekcja historii w wykonaniu najm?odszych uczestników M?odzie?owej Grupy Teatralnej Pod Wi?zem. Komediowa scena z Szatana z siódmej klasy na motywach powie?ci K. Makuszyńskiego spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem i oklaskami. Po wyst?pie dzieci g?os oddali?my m?odzie?y, która wystawi?a prapremier? spektaklu Sie?, dotycz?c? wspó?czesnych problemów m?odych ludzi i ich relacji ze spo?eczeństwem. Spektakl równie? nagrodzono gor?cymi owacjami. Nie zabrak?o te? wierszyków, ?yczeń i pi?knych kwiatów dla wszystkich mam. Spotkanie zakończy?o si? skromnym pocz?stunkiem i rozmow? przy kawie. Darowizna od M?odej Pary 12.05.2016 r. Mi?o nam poinformowa?, ?e podczas ?lubu Ma?gorzaty i Filipa Lachowskich, M?oda Para, zamiast kwiatów, ?yczy?a sobie wsparcia Fundacji Ex Litteris Libertas w formie darowizny. Hojni Go?cie przekazali na rzecz Fundacji ??czn? kwot? w wysoko?ci 3080 z?. Wszystkim Go?ciom sk?adamy serdeczne podzi?kowania, a M?odej Parze ?yczymy wszystkiego co najlepsze na nowej drodze ?ycia, u?miechu na ka?dy dzień oraz sukcesów w ?yciu osobistym i zawodowym. Dzi?kujemy! II Forum Pracowni Orange 28.04.2016 r. W dn. 22 kwietnia 2016 r. w Pracowni Orange w W?grzynowicach odby?o si? II Forum Pracowni Orange województwa ?ódzkiego. Forum poprzedzono licznymi przygotowaniami zwi?zanymi z obchodami Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi. W Forum uczestniczyli przedstawiciele trzech Pracowni z województwa – Goleszy Du?ych, Tarnowskiej Woli i W?grzynowic. Celem wydarzenia by?o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, ekologii i innych inicjatyw, dla realizacji których dzia?aj? wszystkie multimedialne ?wietlice. II Forum rozpocz??o si? od inauguracji i prezentacji ciekawych miejsc okolicy pod k?tem ekologii. Nast?pnie odby?a si? prelekcja zorganizowana przez przedstawicieli Nadle?nictwa Brzeziny. Pan Mariusz Bajer oraz pan Pawe? Grabski przybli?yli wiele tematów zwi?zanych zarówno z ich codzienn? prac?, jak i z warto?ciami propaguj?cymi zdrowy styl ?ycia. Po cz??ci oficjalnej uczestnicy w podziale na trzy grupy zaproponowali wiele ciekawych inicjatyw, które mogliby?my realizowa? wspólnie w naszych Pracowniach Orange. Nast?pnie, po wspólnym obiedzie przedstawili?my owoce naszej pó?rocznej pracy i plany na najbli?sz? przysz?o??. Na zakończenie forum ka?da z Pracowni otrzyma?a pami?tkow? sadzonk? d?bu, za? przed Pracowni? w W?grzynowicach wspólnie zasadzili?my nasze pami?tkowe drzewko. Zobacz galeri? zdj?? Warsztaty z wykonywania palm wielkanocnych 18.03.2016 r. Ponad 35 osób wzi??o udzia? we wczorajszych warsztatach z wykonywania palm wielkanocnych zorganizowanych w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Zarówno starsi jak i m?odsi wspólnie wykonali dziesi?tki kolorowych palemek wykonanych z setek kolorowych kwiatów z bibu?y, zdobionych ga??zkami tui, borówek i bukszpanu. Warsztatom przewodniczy?a pani Stanis?awa Reszka – lokalna artystka ludowa wspierana mocno przez pani? Jadwig? Szczurkowsk?. Wszystkim towarzyszy? dobry nastrój i zadowolenie ze wspólnej pracy. Mamy nadziej?, ?e to nie ostatnie spotkanie z pani? Stanis?aw? i b?dziemy mogli si? jeszcze wiele od niej nauczy?. Dla tych, którzy czuj? niedosyt kultywowania tradycji ludowych proponujemy warsztaty ze zdobienia jaj wielkanocnych, które odb?d? si? w najbli?sz? sobot? 19.03.2016 r. o godz. 9:00. Zobacz galeri? zdj?? Zapraszamy na warsztaty wykonywania palm wielkanocnych 14.03.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Budziszewice na wspólne warsztaty z wykonywania palm wielkanocnych. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i rodziców, dziadków i ca?e rodziny. Wykonywanie palemek odb?dzie si? w czwartek, 17.03.2016 r. o godz. 18:00. Warsztaty poprowadzi pani Stanis?awa Reszka - znana artystka ludowa. Szkolenie Liderów Pracowni Orange 13.03.2016 r. W dniach 10-12.03.2016 r. odby?a si? pierwsza cze?? szkolenia w ramach projektu Liderzy Pracowni Orange w ?ochowie, w którym wzi??o udzia? 28 liderów z ca?ej Polski. Liderzy mieli mo?liwo?? dowiedzenia si? m.in. jak anga?owa? ludzi do dzia?ania w pracowniach, jak by? dobrym liderem zespo?u czy jak tworzy? wizj? rozwoju pracowni. Pracowni? Orange w W?grzynowicach reprezentowa? Radek Brysik. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki temu Pracownia w W?grzynowicach b?dzie dzia?a? jeszcze pr??niej. Druga cz??? szkolenia zosta?a zaplanowana na 07-09.04.2016 r. Dzień Kobiet w Pracowni Orange 08.03.2016 r. Z okazji Dnia Kobiet dzi? w Pracowni Orange odby?o si? niecodzienne spotkanie pań. Blisko 40 kobiet w ró?nym wieku mia?o okazj? go?ci? nietuzinkowe osobowo?ci – znane Polki, które przyczyni?y si? do zbudowania naszego narodu takim, jakim jest. W?ród honorowych go?ci znalaz?y si? takie osoby jak: Dobrawa – ksi??na czeska i polska; Maria Sk?odowska-Curie – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii; Wis?awa Szymborska – laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury; Edyta Górniak – reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji w 1994 r.; Magda Gessler – znana z mediów w?a?cicielka wielu polskich restauracji; Po krótkiej cz??ci artystycznej Szymon Kobacki zagra? na tr?bce Sto Lat dla wszystkich pań, po czym ka?da z kobiet otrzyma?a skromny kwiat. W drugiej cz??ci wydarzenia g?os oddali?my paniom Marzenie i Ani – reprezentantkom firmy kosmetycznej Avon, które zorganizowa?y prawdziwy salon pi?kno?ci dla wszystkich przyby?ych kobiet. Go?cie mogli skorzysta? z zabiegów piel?gnuj?cych d?onie, jak równie? zbada? sk?ad swojej cery i uzyska? profesjonalne porady kosmetyczne. Wydarzeniu towarzyszy? te? s?odki pocz?stunek przygotowany przez mamy, za który serdecznie dzi?kujemy. Fundacja Ex Litteris Libertas sk?ada serdeczne podzi?kowania wszystkim, którzy w??czyli si? w organizacj? tego wydarzenia. Zobacz galeri? zdj?? Zapraszamy na Dzień Kobiet 03.03.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na ?wi?to Kobiet, które odb?dzie si? 08.03.2016 r. o godz. 17:00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Wyjazd na basen i lodowisko do Rawy Maz. 28.02.2016 r. Dzi?ki wspó?pracy z Pracowni? Orange w Tarnowskiej Woli uda?o nam si? zorganizowa? wspólny wyjazd na lodowisko i basen do Rawy Mazowieckiej. Dzieci i m?odzie? mia?y mo?liwo?? skorzystania z jazdy na ?y?wach i podszkolenia swoich umiej?tno?ci p?ywackich na basenie. Na koniec wszyscy po?ywili?my si? w pizzerii. Wyjazd mo?emy zaliczy? do bardzo udanych. Zobacz galeri? zdj?? Zakończenie Ferii w Pracowni Orange 28.02.2016 r. Wczoraj zakończyli?my cykl programu przewidzianego na ferie zimowe w Pracowni Orange w W?grzynowicach. W tym roku skupili?my si? na temacie zdrowego stylu ?ycia. Podczas tegorocznej, zimowej przerwy od szko?y zrealizowali?my m.in.: cykl zaj?? z zakresu zdrowego ?ywienia - codziennie przygotowywali?my w naszej pracowni zdrowy posi?ek dla wszystkich uczestników, jak równie? liczne pogadanki na temat zdrowego sposobu od?ywiania; cykl zaj?? ruchowych - dzieci uczestniczy?y w regularnych zaj?ciach fitness; wyjazd integracyjny dla 22 uczestników na zimowisko w Komańczy, po??czone z nauk? jazdy na nartach; cykl warsztatów multimedialnych z zakresu tworzenia animacji i galerii internetowych; wspólnie z Pracowni? Orange w Tarnowskiej Woli - wyjazd na lodowisko i basen w Rawie Maz. Mamy nadziej?, ?e w naszym zimowym programie ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Zobacz galeri? zdj?? Warsztaty multimedialne 22.02.2016 r. Serdecznie zapraszamy dzieci i m?odzie? do Pracowni Orange na cykl warsztatów multimedialnych z zakresu tworzenia animacji komputerowych i albumów graficznych. Warsztaty odbywa? si? b?d? od 23 do 25 lutego 2016 r. w godz. 10:00-12:00. Zimowisko w Komańczy 21.02.2016 r. Wczoraj wieczorem wrócili?my z samego serca Bieszczad, gdzie grupa 22 uczestników wzi??a udzia? w 8-dniowym zimowisku w Komańczy. Koloni?ci sp?dzili ten czas bardzo aktywnie. Niemal co dzień trenowali jazd? na nartach na pobliskich stokach. Cho? pocz?tki by?y do?? trudne grupa da?a rad? i nie poddawa?a si? do końca mimo niesprzyjaj?cej pogody. Oprócz zaj?? z jazdy na nartach dzieci odwiedzi?y m.in. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, prawos?awne i grecko-katolickie cerkwie, odby?y ?cie?k? edukacyjno-przyrodnicz? i zaj?cia na Basenie w Lesku. Nie zabrak?o te? licznych konkursów, wspólnych zabaw i dobrego humoru. Zobacz galeri? zdj?? - jazda na nartach Zobacz galeri? zdj?? - zimowisko w Komańczy Go?? z Hiszpanii 11.02.2016 r. Czy wiecie, ?e ?wi?to zmar?ych w Meksyku jest obchodzone bardzo rado?nie i towarzyszom mu cukrowe czaszki? A mo?e wiecie, ?e w Katalonii "sraj?ca" k?oda - w pe?ni nakarmiona i przykryta kocykiem - wypró?nia si? prezentami ?wi?tecznymi? Tego wszystkiego mog? dowiedzie? si? dzieci ucz?szczaj?ce na bezp?atne zaj?cia z j?z. hiszpańskiego. Dzi? w Pracowni Orange powsta?a gazetka obrazuj?ca tradycje krajów hiszpańskoj?zycznych. Dzi?kujemy naszej lektorce - pani Ewie oraz Thomasowi - rodowitemu Hiszpanowi za pomoc w dekoracji. Ostatkowy Bal Karnawa?owy 10.02.2016 r. Wczoraj, z okazji zakończenia karnawa?u, w Pracowni Orange w W?grzynowicach odby? si? ostatkowy bal maskowy. Z tej okazji zorganizowali?my huczn? dyskotek? z wieloma konkursami i zabawami dla najm?odszych. Na bal przyby?y czarownice, kowboje, ninja, damy dworskie, ksi??niczki, tygrysy i stra?acy – ??cznie w imprezie wzi??o udzia? oko?o 30 osób. Wszyscy z niecierpliwo?ci? oczekiwali werdyktu jury w konkursie na najciekawsze przebranie. Oprócz tego z okazji zbli?aj?cych si? Walentynek zosta?o otworzone mi?osne pude?ko pe?ne li?cików dla zakochanych. Wielk? niespodziank? by?a dla nas wizyta go?ci z s?siedniej Pracowni Orange z Tarnowskiej Woli, którzy, jak na przebierańców przysta?o, zaprezentowali si? bardzo barwnie i zabawnie. Dzi?kujemy wszystkim zaanga?owanym w organizacj? tego wydarzenia. Zobacz galeri? zdj?? Ostatkowy Bal Karnawa?owy 05.02.2016 r. Fundacja Ex Litteris Libertas i Pracownia Orange w W?grzynowicach zapraszaj? wszystkich mieszkańców Gminy Budziszewice na ostatkowy Bal maskowy, który odb?dzie si? 09.02.2015 r. o godz. 17:00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Wszystkich go?ci obowi?zuj? przebrania. Dzień Babci i Dziadka 21.01.2016 r. Babcia to ta osoba, która przytuli nawet wtedy, gdy tata jest z?y, a mama zabrania. Dziadek zawsze potrafi zainteresowa? ciekaw? opowie?ci? lub napraw? zepsutego auta czy traktora. Chocia? rodzice o tym nie wiedz?, najwi?cej ciekawych wydarzeń dzieje si? podczas pozostawienia dzieci pod opiek? dziadków. Cho? nigdy nie dadz? skrzywdzi? ich najukochańszych wnucz?t to w?a?nie dziadkowie wychowuj? najm?odszych, gdy rodzice s? w pracy, na zakupach czy u znajomych. Kim by?my byli gdyby nie nasi dziadkowie? Dzi? mamy okazj? podzi?kowa? im za to, ?e s? z nami. Z tej okazji dzi? w Pracowni Orange odby?o si? spotkanie mi?dzypokoleniowe. Zaprosili?my Babcie i Dziadków, aby móc przekaza? im najserdeczniejsze ?yczenia i wyrazi? nasz? wdzi?czno?? za to, ?e s? z nami. Prawie sze??dziesi?t osób odwiedzi?o dzi? Pracowni?, by najpierw przy wspólnej herbacie porozmawia?, a pó?niej wzi?? czynny udzia? we wspólnych warsztatach z r?kodzie?a artystycznego. Dzi?ki wspólnej pracy powsta?y dziesi?tki przepi?knych p?dów kwiatowych wykonanych przez dziadków, rodziców i wnuków. Fundacja Ex Litteris Libertas serdecznie dzi?kuje wszystkim zaanga?owanym w przygotowaniu dzisiejszego wydarzenia – Dnia Babci i Dziadka. Zobacz galeri? zdj?? Zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka 08.01.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków wraz z wnuczkami na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odb?dzie si? 21 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Bezp?atne korepetycje z matematyki 08.01.2016 r. Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych bezp?atnymi korepetycjami z matematyki zapraszamy do Pracowni Orange w W?grzynowicach w ka?dy czwartek w godz. 17.00 – 18:30. Masz trudno?ci ze zrozumieniem materia?u ze szkolnych zaj?? matematycznych? Chcesz uzupe?ni? swoj? wiedz?? A mo?e po prostu lubisz matematyk? i chcesz pog??bia? swoj? pasj?? Przyjd? do nas – gwarantujemy prac? w mi?ej atmosferze! Korepetycji z matematyki udziela Radek Brysik. Zimowisko w Bieszczadach 03.01.2016 r. Fundacja Ex Litteris Libertas zaprasza uczestników zaj?? pozalekcyjnych na zimowisko w czasie ferii zimowych w Bieszczadach. Zimowy wypoczynek odb?dzie si? w O?rodku Pod Kominkiem w Komańczy w dn. 13-20.02.2015 r. W zimowisku mog? bra? udzia? dzieci, które regularnie uczestniczy?y w zaj?ciach organizowanych przez Fundacj?. Pierwszeństwo maj? dzieci, które: uzyska?y najwy?sz? frekwencj? podczas zaj?? ukończy?y 9 rok ?ycia nie uczestniczy?y w koloniach letnich w Komańczy w 2015 r. Udzia? w zimowisku jest bezp?atny, jednak prosimy rodziców uczestników wypoczynku o wp?at? dobrowolnej darowizny na rzecz Fundacji w wysoko?ci 100,00 z?. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Radkiem Brysikiem tel. 506-565-664. Zebranie informacyjne w sprawie wypoczynku planowane jest na 02.02.2015 o godz. 17.00 w Pracowni Orange w W?grzynowicach. Informacja 01.01.2016 r. Informujemy, ?e zaj?cia edukacyjne w roku 2016 rozpoczynaj? si? od: 04.01.2016 - j?z. angielski w W?grzynowicach 08.01.2016 - informatyka w W?grzynowicach 13.01.2016 - j?z. angielski w Budziszewicach 13.01.2016 - informatyka w Budziszewicach 14.01.2016 - j?z. hiszpański w Budziszewicach 14.01.2016 - matematyka (korepetycje) w W?grzynowicach 16.01.2016 - zaj?cia teatralne w W?grzynowicach Wszystkie zaj?cia odbywaj? si? wed?ug sta?ego harmonogramu Przeka? nam 1% podatku Wesprzyj dzia?alno?? fundacji Ex Litteris Libertas przekazuj?c 1% podatku. Podstawowym celem naszej fundacji jest wyrównywanie szans rozwoju dzieci i m?odzie?y, pochodz?cych ze ?rodowisk wiejskich poprzez organizowanie i wspieranie ró?nych form kszta?cenia i sp?dzania wolnego czasu. Nasza oferta skierowana jest w szczególno?ci do dzieci i m?odzie?y z Gminy Budziszewice i innych okolicznych miejscowo?ci. Procedura jest prosta. Wystarczy wpisa? w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w odpowiednim miejscu: nazwa Organizacji Po?ytku Publicznego - OPP: Ex Litteris Libertas numer Krajowego Rejestru S?dowego - KRS: 0000305252 Dzi?kujemy Archiwum aktualno?ci Archiwum 2015 Archiwum 2014 Archiwum 2013 Archiwum 2012 Archiwum 2011 Archiwum 2010 ? Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012 Wszystkie prawa zastrze?one

exlitterislibertas.pl Whois

Domain Name: EXLITTERISLIBERTAS.PL